Adviesaanvragen

Hermes heeft advies gevraagd over de invoering van het Kinderritkaartje in de buurtbussen van Breng. Het ROCOV is daarmee onder voorwaarden akkoord gegaan

De kruising ter hoogte van het Nieuwe Plein in Arnhem om vanuit het station in de Weerdjesstraat te komen is voor de bussen op de lijnen 12 en 43 gevaarlijk. Het ROCOv heeft daarvoor aandacht gevraagd bij de gemeente Arnhem

Lijn SB58 Nijmegen-Kleve

20-03-2019
14:03 uur

Het ROCOV heeft per brief gericht aan de provincie Gelderland aangegeven dat de per 9 december 2018 verbeterde lijn SB58 tussen Nijmegen en Kleve niet aan de verwachtingen voldoet. Dit geldt m.n. voor de kern Beek 

In een gezamenlijke reactie gaan de vier ROCOV's in Oost (Flevoland, Gelderland, Overijssel-West en Twente) in op onderwerpen die volgens hen aanpassing behoeven. Inmiddels hebben de provincies het Programma van Eisen OV-concessie IJssel-Vecht vastgesteld en is de aanbesteding van start gegaan 

Het ROCOV Gelderland heeft afwijzend geadviseerd over het vervangen van lijn 73 Leerdam-Gorinchem door een kortere verbinding tussen Leerdam en Heukelum via Asperen

Tarieven 2019 OV-vangnet

03-12-2018
10:32 uur

Het tarief voor 2019 van het OV-vangnet (openbaar vervoer verzorgd door de regionale vervoersystemen Doelgroepenvervoer) is door de provincie Gelderland vastgesteld in lijn met het advies van het ROCOV 

Tarieven 2019 Keolis Veluwe

03-12-2018
10:23 uur

De tarieven 2019 zijn, conform het advies van het ROCOV, door de provincie Gelderland aangepast met de prijscompensatie en de door het Rijk vastgestelde verhoging van de BTW

De tarieven voor 2019 zijn, conform het advies van het ROCOV, door de provincie Gelderland aangepast met de prijscompensatie en de door het Rijk vastgestelde verhoging van de BTW

Het tarief voor 2019 is, conform het advies van het ROCOV, dor de provincie Gelderland aangepast met de prijscompensatie en de door het Rijk vastgestelde verhoging van de BTW

Op verzoek van Keolis Nederland (Syntus) heeft het ROCOV advies gegeven over de voorstellen voor de dienstregeling 2019 concessie Veluwe.

Op 10 oktober 2018 hebben Provinciale Staten hun beslissing hierover openbaar gemaakt.

Hermes heeft advies aangevraagd over hun voorstellen voor de dienstregeling 2019 in de regio Arnhem Nijmegen. Zij rijden daar onder de naam Breng. 

Op 10 oktober 201 hebben Provinciale Staten het definitieve besluit over de voorstellen van de vervoerders openbaar gemaakt.

Arriva heeft advies gevraagd over aanpassing van de dienstregeling ingaande 9 december 2018 voor de concessie Achterhoek-Rivierenland. De voorstellen houden in dat er in de Oostelijke Achterhoek en in de Bommelerwaard zich veranderingen voordoen in het vervoeraanbod. Op 10 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland hun beslissing over de dienstregeling 2019 openbaar gemaakt.

De vervoerders hebben de ROCOV's in Oost-Nederland om advies gevraagd over de voorgenomen tariefverhoging van de ritkaarten die op de bus en bij verkooppunten verkrijgbaar zijn. De ROCOV's hebben deze verhoging afgewezen. De vervoerders en de betreffende provincies (Flevoland, Gelderland en Overijssel) hebben anders beslist en het advies niet opgevolgd. Vanaf 1 juli 2018 gaat het tarief met 10 % omhoog

Cashloos betalen OV in Oost

20-06-2018
11:22 uur

In een gezamenlijk advies hebben de ROCOV's Gelderland, Flevoland, Overijssel-West en Twente aangegeven geen voorstander te zijn van invoering van cashloos betalen op de bussen in de Regio Oost (provincies Gelderland, Overijssel en deel van Flevoland)

Hermes heeft voor de Nachtlijnen in de regio Arnhem Nijmegen (concessie Breng) advies gevraagd over een voorgestelde verhoging van de tarieven voor de nachtlijnen

De provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland hebben gezamenlijk een Concept Nota van Uitgangspunten opgesteld over toekomstige aanbestedingen van OV concessies. Daarin stellen zij o.a. een andere indeling van concessiegebieden voor. Deze nota hebben zij ter advisering voorgelegd aan de vier betrokken ROCOV's (Gelderland, Flevoland, Overijssel en Twente). In een uitgebreid gemeenschappelijk advies geven de ROCOV's hun mening over de voorstellen van de provincies. In maart is de nota herzien n.a.v. reacties vanuit de ROCOV's, vervoerbedrijven, productaanbieders en de provinciale staten van de betrokken provincies. Ook op de herziene nota hebben de ROCOV's in Oost gezamenlijk gereageerd.

Vaststelling tarieven 2018

15-12-2017
14:19 uur

Op 13 december 2017 hebben GS van Gelderland de tarieven 2018 vastgesteld. Deze hebben betrekking op het regionale openbaar vervoer en het OV-vangnet (vroegere regiotaxi). De adviesaanvragen met de voorstellen voor de OV-tarieven 2018 zijn ingediend door de vervoerbedrijven, maar GS stellen de tarieven vast.

Hermes heeft advies aangevraagd over hun voorstellen voor de dienstregeling 2018 in de regio Arnhem Nijmegen. Zij rijden daar als Breng. Voor de stadsdiensten in Arnhem en Nijmegen heeft de nieuwe dienstregeling enkele grote wijzigingen tot gevolg. Het ROCOV heeft negatief geadviseerd op het plan van Hermes om een zomerdienst van 8 weken in te voeren en diverse reguliere busritten te vervangen door Breng flex. Deze bezwaren zijn gedeeld door de provincie.

Op 31 oktober 2017 heeft de Provincie het definitieve besluit van GS over de voorgestelde wijzigingen vrijgegeven.

Arriva gaat in de loop van 2018 het lijnennet in de Achterhoek tussen Doetinchem en Enschede aanpassen vanwege de realisatie van de N18 waarmee snellere reismogelijkheden ontstaan. Ook zijn wijzigingen voorzien in Zutphen.

In Rivierenland vinden enkele wijzigingen plaats als gevolg van wijzigingen in de dienstregeling van NS.

Op 31 oktober 2017 heeft de Provincie het definitieve besluit van GS over de voorgestelde wijzigingen vrijgegeven.

Connexxion hanteert op de Valleilijn de vervoerbewijzen van NS. Op de Valleilijn wordt het km-tarief per 1-1-2018 verhoogd met eenzelfde percentage als bij NS.  

Op verzoek van Syntus heeft het ROCOV advies gegeven over de voorstellen voor de dienstregeling 2018 concessie Veluwe.

De voorstellen van Syntus zijn opgenomen in bestand i3227; RGS621 bevat het uitgebrachte advies van het ROCOV.

Inmiddels hebben zowel Syntus, als de provincie Gelderland gereageerd op het advies. Hun reacties staan in document i3328.

Op 31 oktober 2017 heeft de Provincie het definitieve besluit van GS vrijgegeven.

Drie vervoerders doen station Zutphen aan: NS, Arriva en Syntus. Elke vervoerder heeft zijn eigen in- en uitcheckpaaltjes. Regelmatig vergissen reizigers zich tussen de paaltjes van Arriva en Syntus, met boetes tot gevolg. Daarom heeft het ROCOV Gelderland, mede namens ROCOV Twente bij Syntus aan de bel getrokken. Syntus komt met het voorstel de kleurstelling zodanig aan te passen dat verwarring met de paaltjes van Arriva een stuk kleiner wordt. De aangepaste paaltjes komen naast station Zutphen ook op station Hengelo te staan.

Naar aanleiding van klachten van rolstoelgebruikers dat zij niet mogen reizen met Avan (als vangnet OV), heeft het ROCOV Gelderland, mede namens de Regionale Asviesraad Doelgroepenvervoer regio Arnhem Nijmegen, de provincie Gelderland in een brief gewezen op de vervoerplicht van Avan vanuit haar functie als vangnet voor het OV. In een brief aan de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen is daarop om verduidelijking gevraagd. Avan heeft laten weten dat zij juridisch gezien geen algemene OV-voorziening zijn. Gelukkig is Avan bereid, in overleg met de gemeenten, een passende oplossing te vinden en te bieden. 

De provincie Gelderland wil, samen met de provincies Overijssel en Flevoland, onderzoeken of de OV-concessies in de drie provincies op een andere manier kunnen worden aanbesteed.

Bestand i3162 geeft de adviesaanvraag weer. In RGS616 is het advies van het ROCOV opgenomen. De provincie heeft daar inmiddels op gereageerd (Zie i3252).

Naar aanleiding van Statenbrief heeft het ROCOV punten van zorg onder de aandacht willen brengen van de Gelderse Statenleden (RGS619).

Zomerdienstregeling 2017 Breng

27-04-2017
15:38 uur

Evenals in 2016 voert Breng (Hermes) voor de regio Arnhem Nijmegen een aparte zomerdienstregeling in. Op basis van het advies van het ROCOV is de periode teruggebracht van acht naar zeven weken, geldt in de zomermaanden alleen de zomerdienstregeling (en niet ook nog de gewone vakantiedienstregeling) en houdt Hermes de vraag naar OV goed in de gaten (Vierdaagse, inroductie HAN en RU).

In een aanvullend advies vraagt het ROCOV om opneming kaartassortiment Verkehrs Verbund Rhein Ruhr in de apparatuur van NS voor de nieuwe verbinding Arnhem - Düsseldorf

Hermes heeft aan het ROCOV advies gevraagd over het verminderen van het aantal distributiepunten en het upgraden van de resterende locaties

Advies over Tarievenhuis Oost

26-01-2017
11:57 uur

Samen met de ROCOV's Flevoland, Overijssel en Twente, heeft het ROCOV Gelderland een definitief advies uitgestuurd naar de opbrengstverantwoordelijke vervoerbedrijven over het Tarievenhuis Oost. Het THO moet het aantal kaartsoorten beperken en het reizen over concessiegrenzen heen makkelijker maken.

Vanwege het advies om het Tarievenhuis Oost niet op korte termijn in te voeren, heeft Syntus een Tarievenvoorstel 2017 volgens Plan B ingediend.

Zie ook adviesaanvraag Tarievenhuis Oost.

Inmiddels heeft GS hierover een beslissing genomen.

Vanwege het advies om het Tarievenhuis Oost niet op korte termijn in te voeren, heeft Hermes een Tarievenvoorstel 2017 volgens Plan B ingediend.

Zie ook adviesaanvraag Tarievenhuis Oost.

Inmiddels heeft GS hierover een beslissing genomen.

Vanwege het advies om het Tarievenhuis Oost niet op korte termijn in te voeren, heeft Arriva een Tarievenvoorstel 2017 volgens Plan B ingediend.

Zie ook adviesaanvraag over Tarievenhuis Oost.

Inmiddels heeft GS hierover een beslissing genomen.

De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel hebben samen met de vervoerbedrijven Arriva, Hermes en Syntus en mede op verzoek van de ROCOV's in Oost-Nederland, een nieuwe tarievenstructuur opgezet. Dat zouden ze per 1 januari 2017 willen laten ingaan.

In hun reactie geven de samenwerkende ROCOV's aan dat invoering op korte termijn niet haalbaar is. De vervoerders hebben daarop ieder voor zich een Plan B voor de Tareiven 2017 ingediend. Hierop wordt apart ingegaan.

In bijgevoegde bestanden zijn de aanvragen en reactie van de ROCOV's opgenomen. De adviesaanvragen van de vervoerders komen in hoge mate met elkaar overeen.

Inmiddels is van Arriva een reactie ontvangen.

Als gevolg van een wijziging van de proef single check-in check-out op de Valleilijn, heeft Connexxion het ROCOV advies gevraagd over aanpassing van het km-tarief voor 2017 op de Valleilijn (spoorlijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen.

Advies opheffen lijn 66 Duiven

21-10-2016
12:36 uur

Met ingang van de dienstregeling 2017, ingaande 11 december 2016, wil Hermes lijn 66 niet meer rijden. In het advies geeft het ROCOV aan hier niet mee akkoord te gaan.

Inmiddels heeft de provincie besloten het ROCOV hierin te volgen.

Hermes wil tijdens daluren en op zaterdagen het aantal ritten per uur op de lijnen 13 en 15 tussen Wijchen en Nijmegen Lent halveren. Als reden noemt Hermes dat er elk kwartier een trein gaat rijden tussen beide plaatsen.

De provincie is akkoord gegaan met het voorstel van Hermes (Breng).

Advies over Breng Flex

14-10-2016
12:28 uur

Hermes heeft aan het ROCOV advies gevraagd over Breng Flex. Hiermee wil Hermes een aanvullend vervoersysteem gaan bieden binnen de steden Arnhem en Nijmegen en enkele aangrenzende dorpen. Het is een mix tussen bus en taxi waarvoor men moet reserveren. Ritreservering wil men via een speciale app of telefonisch laten plaatsvinden. Het systeem brengt je van halte naar elke andere halte binnen het geldigheidsgebied.

Hoewel het een mooi aanvullend systeem is, heeft het ROCOV bezwaren tegen de manier waarop het wordt bekostigd: door te schrappen in het reguliere OV.

In haar reactie op het advies gaat Hermes in op diverse, door het ROCOV aangegeven knelpunten en worden vragen beantwoord.

De provincie Gelderland gaat akkoord met een pilot in Arnhem en Nijmegen. Wijchen wordt aan het gebied Nijmegen toegevoegd vanwege de frequentieverlaging op de lijnen 13 en 15 tijdens de dalperiode en op zaterdagen.

De reactie van Hermes wierp nog wel vragen op. Daarom heeft het ROCOV een aanvullend advies gestuurd naar Hermes. Daarop heeft Hermes een reactie gegeven.

Hermes heeft advies gevraagd over hun dienstregelingsplannen 2017 voor de Breng concessie. Bestand i2720b bevat de originele adviesaanvraag. Omdat onduidelijkheid bestond over enkele voorstellen is door het ROCOV om verduidelijking hierover gevraagd (brief RGS537). In hun reactie daarop (i2783) gaf Hermes, naast nadere uitleg, ook aan dat enkele voorstellen worden doorgeschoven naar dienstregeling 2018. In bestand RGS546 is het advies van het ROCOV opgenomen. 

Inmiddels heeft de provincie Gelderland een besluit over de voorstellen van Hermes (Breng) genomen.

Door Arriva zijn adviesaanvragen ingediend bij het ROCOV voor de Vervoerplannen 2017 voor de concessie Achterhoek en Rivierenland. Hierover is door het ROCOV geadviseerd, maar had daarbij op een aantal punten een voorbehoud gemaakt, omdat hierover Arriva en Hermes (Breng) nog in onderhandeling waren: opheffen lijn 29 op zaterdag tussen Arnhem en Doetinchem en lijnkoppeling 165 met 89 te Druten. Op een aantal door het ROCOV naar voren gebrachte punten heeft Arriva gereageerd. Ook is het resultaat van de onderhandelingen tussen Arriva en Hermes bekend. Hierop heeft het ROCOV een aanvullend advies uitgestuurd. De bijbehorende documenten zijn hiernaast opgenomen.

Inmiddels heeft de provincie Gelderland een besluit over de voorstellen van Arriva genomen.

De provincie Gelderland heeft het ROCOV Gelderland om advies gevraagd over het Programma van Eisen EU-aanbesteding Basismobiliteit Noord-Veluwe.

Dit is de laatste adviesaanvraag in deze serie (aanbestedingen vervoer/basismobiliteit), waarmee voor alle regio's een advies is gegeven. In de loop van september 2016 komt de provincie met een gezamenlijke reactie op al deze adviezen.

De adviesaanvraag vindt u hiernaast met als nummer i2765. Het advies is als document RGS539 opgenomen. i2830 bevat de ractie van de provincie Gelderland.

De provincie Gelderland heeft het ROCOV om advies gevraagd over het Programma van Eisen m.b.t. de Europese aanbesteding van het vraagafhankelijk vervoer voor het nieuwe regiotaxisysteem in de regio Rivierenland.

i2700 bevat het Programma van Eisen; in RGS536 is het advies weergegeven. i2830 bevat de reactie van de provincie Gelderland.

De provincie Gelderland heeft het ROCOV om advies gevraagd over de Nota van UItgangspunten m.b.t. de aanbesteding van het vervoer voor het nieuwe regiotaxisysteem in de Achterhoek.

i2676 bevat de Nota van Uitgangspunten; in RGS533 is het advies weergegeven. i2830 bevat de reactie van de provincie Gelderland.

Op verzoek van Syntus heeft het ROCOV advies gegeven over de voorstellen voor de dienstregeling 2017 op de Veluwe. Op veel punte onderschrijft het ROCOV de plannen.

I2673a bevat de voorgelegde plannen van Syntus; RGS532 het uitgebrachte advies van het ROCOV.

Inmiddels hebben zowel Syntus (zie bestand i2767), als de provincie Gelderland (i2834) gereageerd op het advies.

Het definitieve besluit van de provincie Gelderland is inmiddels vastgesteld.

Aanpassing KM-tarief Valleilijn

10-06-2016
11:48 uur

Om de proef met single check in en single check out op de Valleilijn tussen Ede-Wageningen en Amersfoort mogelijk te maken heeft het ROCOV Gelderland positief geadviseerd over een zeer beperkte aanpassing van het KM-tarief op deze spoorlijn. Hierover was door Connexxion om advies gevraagd.

Vanwege aanpassing van de proef is deze adviesaanvraag ingetrokken.

In een Statenbrief van april wordt ingegaan op de mogelijke inzet van extra materieel op de Valleilijn, de spoorlijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen.

i2618a/b bevatten de Statenbrief met bijlage.

RGS526 is de reactie van het ROCOV.

i2692 geeft het vastgestelde besluit van GS weer.

De gemeente Apeldoorn is bezig et het opstellen van een nieuwe visie over verkeer en (openbaar) vervoer. Het ROCOV heeft een inspraakreactie toegestuurd die betrekking heeft op de concept Verkeersvisie.

RGS523 bevat de reactie van het ROCOV.

De provincie Gelderland heeft een advies gevraagd over de Nota met Uitgangspunten Inkoop vervoer Regiotaxi FoodValley.

i2600 is de Nota waarover advies is aangevraagd.

RGS522 is het advies. i2830 bevat de reactie van de provincie Gelderland.

De provincie Gelderland heeft een advies gevraagd over de Nota met Uitgangspunten Inkoop vervoer Regiotaxi Stedendriehoek.

i2550 is de Nota waarover advies is aangevraagd.

RGS521 is het advies. i2830 bevat de reactie van de provincie Gelderland.

In maart 2016 is een Statenbrief opgesteld over de uitwerking van de OV-visie Gelderland. Middels een brief heeft het ROCOV Gelderland daarop gereageerd.

i2554a bevat de Statenbrief.

RGS516 de reactie van het ROCOV.

Op verzoek van de provincie Gelderland heeft het ROCOV advies gegeven over de voorgestelde tarieven en systeemkenmerken die de provincie wil gaan invoeren na de nieuwe aanbestedingen van de Regiotaxi in de Gelderse regio's. Het gaat om dat deel van het vervoer waarover de provincie zeggenschap houdt (OV).

i2523a/b zijn de documenten waarover advies is gevraagd.

RGS514 is het gegeven advies. i2830 bevat de reactie van de provincie Gelderland.

Vanwege klachten over de per half december ingevoerde dienstregeling Rivierenland heeft Arriva de dienstregeling op een aantal belangrijke punten aangepast. 

i2495a/b/c omvatten de documenten waarover advies is aangevraagd.

RGS511 bevat het advies van het ROCOV.

In een brief aan de colleges van GS van de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland en bijbehorende notitie vragen de ROCOV's Gelderland, Overijssel, Twente en Flevoland aandacht voor optimalisering van de OV-concessies in de regio Oost.

RGS509a is de brief.

RGS509b de bijbehorende notitie.

Op verzoek van de regio Arnhem Nijmegen heeft het ROCOV advies uitgebracht over de Nota van Uitgangspunten Inkoop vervoer Regiotaxi.

i2444 is het document waarover advies is gevraagd.

RGS507 is het advies van het ROCOV.

i2578 bevat de reactie van de regio Arnhem Nijmegen.

Het ROCOV heeft in een brief aan de provincie haar zorgen geuit over het grote aantal regiecentrales die zich gaan bezighouden met het regelen van ritten voor doelgroepenvervoer en vraagafhankelijk openbaar vervoer. In Gelderland komen er negen centrales.

RGS505 is de brief.

i2557 bevat de reactie van de provincie hierop.

Het ROCOV Gelderland heeft op verzoek van de provincie Gelderland advies uitgebracht over het Programma van Eisen Regiecentrale regio Noord-Veluwe.

i2414 bevat het document waarover advies is aangevraagd.

RGS503 is het advies.

i2557 is de reactie van de provincie Gelderland

Het ROCOV Gelderland heeft op verzoek van de provincie Gelderland advies uitgebracht over het Programma van Eisen Vervoercentrale regio Achterhoek.

i2404 bevat het document waarover advies is aangevraagd.

RGS502 is het advies.

i2557 is de reactie van de provincie Gelderland

Het ROCOV Gelderland heeft op verzoek van de provincie Gelderland advies uitgebracht over het Programma van Eisen Regiecentrale regio FoodValley.

i2362 bevat het document waarover advies is aangevraagd.

RGS501 is het advies.

i2557 is de reactie van de provincie Gelderland.